ภาระงาน 2567

กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานตามภาระงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู และตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2567

ภาระงาน 2566

กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานตามภาระงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู และตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2566

Quick Win 2567 – 2568

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568
และนโยบายระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567