ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก: 1038660523
รหัส Smis 8 หลัก: 43022010
รหัส Obec 6 หลัก: 660523
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โนนคำพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Nonkhampittayakhom
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านคำเตาะเลาะ
ตำบล : คำแก้ว
อำเภอ : โซ่พิสัย
จังหวัด : บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ : 38170
โทรศัพท์ : 042088233
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
อักษรย่อ น.ค.พ.
วันจัดตั้ง 13 มกราคม 2536
ตราประจำโรงเรียน ตราพระพุทธรูปปางลีลาเปล่งแสงรัศมี
ความหมาย การเรียนรู้ซึ่งนำมาแก่คุณธรรมไม่สิ้นสุด
ปรัชญา นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
คำขวัญ รู้รัก สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาคุณธรรม นำประชาธิปไตย
คติพจน์ พัฒนาอาชีพ แหล่งเรียนรู้ยางพารา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อัตลักษณ์ “บุคลิกดี วจีไพเราะ เพาะนิสัยใฝ่เรียนรู้ รักษ์เวลา ไม่ใฝ่หาอบายมุข”
สีประจำโรงเรียน เขียว-น้ำเงิน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นประดู่