คณะผู้บริหารโรงเรียน

0_Data-Set-3-copy-683x1024

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป