คณะผู้บริหารโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป