แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของโรงเรียนโนนคําพิทยาคม

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของโรงเรียนโนนคําพิทยาคม