ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ที่รายนามเข้ารับตำแหน่งสิ้นสุดวาระตำแหน่งหมายเหตุ
1นายสมศักดิ์ บริบาล1 มีนาคม 253412 มกราคม 2536ผู้ประสานงานโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ในการเริ่มก่อตั้งโรงเรียนโนนคำพิทยาคม 
2นายทรงกลด สรรพอาษา16 มิถุนายน 25366 สิงหาคม 2536ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน 
3นายสมศักดิ์ บริบาล7 สิงหาคม 253630 กันยายน 2538ครูใหญ่ 
4นายสมศักดิ์ บริบาล1 ตุลาคม 253830 กันยายน 2542อาจารย์ใหญ่ 
5นายสมศักดิ์ บริบาล1 ตุลาคม 254227 สิงหาคม 2544ผู้อำนวยการโรงเรียน 
6นายประยูร ยวนยี21 กันยายน 254415 มกราคม 2548ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำพิทยาคม 
7นางบัวทอง บริบาล *20 ตุลาคม 254419 ธันวาคม 2544รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำพิทยาคม*นามสกุล ณ ขณะนั้น
8นายทศพล อาจหาญ20 ธันวาคม 254415 มกราคม 2546ผู้อำนวยการโรงเรียน 
9นาอิสรียา พจน์ธารี16 มกราคม 254630 มิถุนายน 2546อาจารย์ใหญ่ 
10นายกฤตย์ ไชยวงศ์1 กรกฎาคม 254624 ตุลาคม 2546อาจารย์ใหญ่ 
11นายประวัติ ศรีวะรมย์25 ตุลาคม 254630 กันยายน 2547อาจารย์ใหญ่ 
12นางบัวทอง บริบาล*1 ตุลาคม 254714 มิถุนายน 2548รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำพิทยาคม*นามสกุล ณ ขณะนั้น
13นายดิเรก โพธิ์สว่าง15 มิถุนายน 254816 ธันวาคม 2551ผู้อำนวยการโรงเรียน 
14นายทวีศักดิ์ มาลา17 ธันวาคม 255120 มกราคม 2554ผู้อำนวยการโรงเรียน 
15นายประจักษ์ ประจิมทิศ21 มกราคม 25542557ผู้อำนวยการโรงเรียน 
16นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ255724 พฤษภาคม 2561ผู้อำนวยการโรงเรียน 
17นางศศิธร วงศ์ชาลี25 พฤษภาคม 256128 กุมภาพันธ์ 2562ผู้อำนวยการโรงเรียน 
18นายสุทธิเกียรติ พันธ์เสนา1 มีนาคม 256230 สิงหาคม 2562ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำพิทยาคม 
19นางศศิธร วงศ์ชาลี1 กันยายน 256231 ตุลาคม 2562ผู้อำนวยการโรงเรียน 
20นายสากล รักชาติ1 พฤศจิกายน 2562ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียน