กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562