ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

        ชื่อโรงเรียนโนนคำพิทยาคม ที่ตั้ง 87 หมู่ 3 ตำบล คำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์ 042 088 233

        เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

        เนื้อที่ 38 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองโด ดอนเสียด โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง โรงเรียนบ้านนางวงสุ่ม ห้วยเนียม และโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

        โรงเรียนโนนคำพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบล คำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2534 ( สาขาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ) โดยมีจำนวนนักเรียนครั้งแรก 54 คน และมีนายสมศักดิ์ บริบาล เป็นผู้ประสานและดูแลโรงเรียนเป็นครั้งแรก

        ในปีการศึกษา 2534 ประชาชนในหมู่บ้านคำเตาะเลาะ – โนนเค็ง และสภาตำบลคำแก้วได้ ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง ในพื้นที่บริจาคของ นายวิระ จันทะหงส์ จำนวน 37 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2536 และได้ตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม ” ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 3707/2536 สั่ง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 โดยมี นายสมศักดิ์ บริบาล ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ ดูแลโรงเรียนเป็นคนแรก

        ปี 2564 เปลี่ยนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ