ประกาศโรงเรียนโนนคำพิทยาคม เรื่อง การกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู