เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566