หมวดหมู่: เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล